Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Židé na Vysočině

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Měli by se seznámit podrobněji s událostmi, které vedly k tomu, proč těchto pozůstatků nezůstalo do současnosti více a proč již stěží narazíme v okolí na člověka židovského původu. Židé se na území dnešního Kraje Vysočina začali usazovat již ve 14. století, ale jejich přítomnost nebyla většinou vítána. Důvody byly náboženského charakteru, ale vzhledem k hospodářské činnosti, kterou jedinou měli Židé povolenu vykonávat i mezi křesťany, a to půjčování peněz, šlo často pouze o záminku. Vyhánění a pogromy tak často zastíraly nemožnost dlužníků splácet židovským věřitelům dluh. Za pobyt ve městech museli Židé platit vysoké daně a panovník jim vždy nezaručil slibovanou ochranu. Přes řadu nepřátelských projevů ze strany vrchnosti i obyvatel zde zůstal židovský živel aktivní až do II. světové války. Ta však znamenala téměř úplnou likvidaci českého obyvatelstva židovského vyznání. V současnosti lze Českou republiku i Kraj Vysočina označit za území s řadou hodnotných židovských památek, avšak bez přítomnosti židovského obyvatelstva

Pomůcky

  • Počítač,
  • interaktivní tabule
  • dataprojektor
  • krabice s barevnými označníky
  • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
  • 5x A3 papír
  • lepidlo
  • Power Pointová prezentace (dále PPP)
Časová náročnost
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Průběh lekce

1.       Rozdělení do skupin – učitel rozdělí žáky do maximálně 5 skupin po 4 – 6 žácích. Metodu výběru si učitel naplánuje předem podle struktury třídního kolektivu. Do skupin rozdá složky/krabice se zadáním a pomůckami. Časová dotace 3 minuty.

2.       Rozdání rolí ve skupině – žáci si dle svého zájmu či losem rozdělí 4 – 6 rolí (koordinátor – řídí činnosti ostatních, zajišťuje ve skupině klid, čtenář – čte zadání, zapisovatel – píše odpovědi, prezentátor – čte výsledky, řešitelé - aktivně řeší úkoly). Časová dotace 3 minuty.

3.       Zjištění výchozího stavu znalostí: Co se vám vybaví při slově anekdota? S jakým skupinou osob bývá slovo „anekdota“ nejčastěji spojováno – s Čechy, Moravany, Židy, Slováky, Rusi, Američany? Zná někdo nějakou židovskou anekdotu? Časová dotace 5 minut.

4.       Vyhodnocení: V PPP jsou uvedeny tři židovské anekdoty, učitel je odvypráví. Co o Židech vypovídají? Připadají vám vtipné? Časová dotace 5 minut

Diskuze k lekci Židé na Vysočině

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.