Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Demografie - obyvatelstvo Kraje Vysočina

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Obyvatelstvo lze členit podle řady hledisek, kterými se mezi sebou lidé liší. Některá jsou zřejmá na první pohled (pohlaví, věk), další lze dobrovolně přiznat (národnost, náboženství, ekonomická aktivita). Toto se označuje jako struktura obyvatelstva a jednotlivé státy, ale i jejich části, se od sebe mohou dle struktury populace lišit. Je např. obecně známo, že více věřících a rodáků žije na Moravě než v Čechách, že lepší vzdělání mají lidé žijící ve městech než na venkově. Venkovské obce mají většinou také horší věkovou strukturu, tedy žije zde méně dětí (do 15 let) a více seniorů (starších 65 let). Strukturu obyvatelstva a změny v ní sleduje věda nazývaná demografie.

Dvě klíčové otázky

  • Je na tom Kraj Vysočina z hlediska struktury obyvatelstva lépe než jiné kraje v ČR?
  • Co má vliv na stěhování obyvatelstva?

Pomůcky

  • Počítač,
  • interaktivní tabule
  • dataprojektor
  • krabice s barevnými označníky
  • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
  • poster A3 (podle počtu skupin)
  • Power Pointová prezentace (dále PPP)
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Průběh lekce

Rozdělení do skupin – učitel rozdělí žáky do maximálně 5 skupin po 4 – 6 žácích. Metodu výběru si učitel naplánuje předem podle struktury třídního kolektivu. Do skupin rozdá složky/krabice se zadáním a pomůckami. Časová dotace 3 minuty.

Rozdání rolí ve skupině – žáci si dle svého zájmu či losem rozdělí 4 – 6 rolí (čtenář – čte zadání, zapisovatel – píše odpovědi, režisér/ koordinátor – řídí činnosti ostatních, kritik – zpochybňuje výsledky, prezentátor – čte výsledky, designér – umisťuje výsledky na poster). Časová dotace 3 minuty.

Zjištění výchozího stavu znalostí: Kvízová hra v PPP (správná jen jedna odpověď) – v PPP slidy č. 2 - 12. Třída se rozdělí na dvě části, jsou zvoleni mluvčí, o prvního odpovídajícího si zahrají kámen, nůžky, papír, každá postupně odpovídá na otázky, za každou správnou odpověď je bod a členové vítězného týmu dostanou každý jeden zlaťák (čokoládový peníz apod.). Učitel průběžně upřesňuje jejich odpovědi. Časová dotace 5 minut.

Možný komentář: I když v Rakousku a Německu již uznali třetí pohlaví, vědci jich zkoumají 63 a anglický facebook dokonce rozlišuje 71 možností, česká statistika stále pracuje pouze s rozdělením na muže a ženy. Dle věku se populace člení na tři základní skupiny, a to s ohledem na ekonomickou produktivitu. Jde o děti do 15 let (předproduktivní), dospělé ve věku 15-64 let (produktivní) a seniory starší 65 let (poproduktivní). Učitelé ve školách by měli dosahovat vysokoškolského vzdělání, ale např. mistři na učilištích nemusí. Přestože člověk nezaměstnaný aktuálně nepracuje, je práce schopný, proto je řazen mezi ekonomicky aktivní. Státní příslušnost je stát, jehož občanstvím disponujete. Statisticky se sňatky počítají k místu trvalého bydliště ženicha. Rodištěm člověka je dle statistiky trvalé bydliště jeho matky v době jeho narození.

Aktivita 1: V PPP slide č. 13. Charakterizujte vybranou osobu a danou charakteristiku správně označte strukturálním znakem. Žáci vyplňují v posteru. Společná kontrola dle PPP (řešení slide č. 14).

Diskuze k lekci Demografie - obyvatelstvo Kraje Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.